آغازگر جنگ عراق با ایران: بدون شک صدام حسین بود!

اعترافات صریح و روشن یکی از ضدایرانی ترین مقامات حامی صدام و رژیم بعثی درخصوص آغازگری جنگ؛

ترکی الفیصل آل سعود وزیر اطلاعات اسبق عربستان سعودی: بدون شک صدام حسین آغازگر جنگ عراق با ایران بود.

او برخی درگیری های داخلی در ایران را مناسب دید و با شعار آزادی اهواز و خرمشهر شروع جنگ را کلید زد تا به اهداف خود برسد.

دسته بندی شده در: