بخشی از فیلم حضور امام خمینی در فرودگاه پاریس که برای اولین بار 14 سال پیش منتشر شد این روزها دستمایه چند ادعای بی اساس دیگر قرار گرفته است که کذب بودن آن در همین ویدئو اثبات می‌شود.

دسته بندی شده در: